Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  >>  Cele i zadania


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego w niżej wymienionym zakresie:Diagnostycznym:

• określanie poziomu dojrzałości szkolnej
• ocena poziomu rozwoju mowy w poszczególnych grupach wiekowych
• rozpoznawanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
• ocena poziomu funkcjonowania szkolnego
• rozpoznawanie rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia
• ustalenie przyczyn niedostosowania społecznego;
• określanie preferencji zawodowych młodzieży, pomoc w wyborze drogi zawodowej

Terapeutycznym:

• terapia krótko- i długoterminowa: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
• indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z poważnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Profilaktycznym:

• zajęcia psychoedukacyjne o zróżnicowanym zakresie tematycznym
• działania profilaktyczne w zakresie uzależnień i promocji zdrowia
• wykrywanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji
• monitorowanie postępów w zakresie nabywania umiejętności czytania
• przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas IV
• wyłonienie uczniów z problemami zdrowotnymi w celu ukierunkowania ich planów zawodowych

Doradczym:

• indywidualne porady udzielane przez specjalistów
• wykłady, pogadanki, warsztaty dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży na terenie placówek
• udostępnianie materiałów metodycznych, literatury specjalistycznej oraz opracowanych ćwiczeń
do pracy z dzieckiem w szkole i w domu
• udzielanie informacji o zawodach, instytucjach kształcenia
• udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru szkoły i zawodu
• wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

Poradnia orzeka w sprawach:

• kształcenia specjalnego
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
• indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży
• zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Poradnia opiniuje w sprawach:

• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
• pozostawienia ucznia z kl. I- III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
• zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia
• dostosowania warunków i formy sprawdzianu w kl. VI, egzaminu gimnazjalnego, zawodowego
lub maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia
• zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
• pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie przedszkola, szkoły
lub innej placówki
• innych

Planując długofalowy rozwój placówki bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży oraz ich środowisk. W zależności od potrzeb rozszerzamy działania o nowe programy wspomagające pracę podległych placówek

Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata:
• podnoszenie jakości pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży
i ich środowisk, wg przyjętych standardów
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
• wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w sytuacjach kryzysowych.
• promowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wśród rodziców

W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są wszystkie placówki oświatowe z terenu działania naszej Poradni, a także inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.Wytworzył: Joanna Szewczyk
Wprowadził: Marcin
Data wytworzenia:
Data udostępnienia: 2007-06-06 07:29:40
Data aktualizacji: 2012-09-25 22:36:25
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2007