Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  >>  Akty prawne

AKTUALNE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017r.

Poz.1647

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 31 sierpnia 2017r.

Poz.1658

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R O Z P O R ZĄD Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

Warszawa , dnia 25 sierpnia 2017r.

Poz.1591

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warszawa , dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz.1643

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 28 sierpnia 2017r.

Poz.1603

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz.1616

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017r.

Poz.1656

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017r.

Poz.1578

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Warszawa , dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz.1652

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny.

zmiana do rozporządzenia z 2015 roku

------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 30 sierpnia 2017 r.

Poz.1635

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz.1611

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz.1646

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz.1569

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, dnia 14 września 2017 r.

Poz.1743

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno –pedagogicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz.1534

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie oceniana i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Warszawa , dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz.1651

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz.1575

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa , dnia 24 sierpnia 2017r.

Poz.1575

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wytworzył: Piotr Stefanicki
Wprowadził: Piotr Stefanicki
Data wytworzenia:
Data udostępnienia: 2007-06-06 07:37:23
Data aktualizacji: 2018-01-22 21:04:47
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2007