Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  >>  Procedura przyjęcia do Poradni

Procedura przyjęcia na badania
obowiązująca w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Krośnie Odrzańskim

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim jest placówką oświatową, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe, a nadzorowaną merytorycznie przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie działania Poradni są nieodpłatne.

1. Umówić dziecko na badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zawodoznawcze) można osobiście lub telefonicznie.

2. Klientami Poradni są dzieci i młodzież (do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej) oraz ich rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, i inne osoby pracujące na rzecz dziecka i jego rodziny.

3. Badanie diagnostyczne w Poradni jest przeprowadzane na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, bądź pełnoletniego ucznia. Do wniosku należ dołączyć opinię o dziecku ze szkoły/przedszkola, wydaną przez jego wychowawcę i dokumentację lekarską o ile taką dziecko posiada. Jeżeli dziecko ma problemy natury dyslektycznej należy również dołączyć opinię od nauczyciela polonisty lub matematyka (druki arkuszy obserwacyjnych są dostępne na stronie internetowej: http://www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl oraz w Poradni), wytwory dziecka świadczące o występowaniu trudności (zeszyty szkolne, sprawdziany, prace klasowe, rysunki itp.)

4. Termin badania dziecka w Poradni wyznacza pracownik pedagogiczny zajmujący się daną grupą wiekową. W wyznaczonym terminie należy dostarczyć, do wglądu, zeszyty dziecka z języka polskiego i matematyki, ostatnie świadectwo szkolne oraz dokumentację lekarską, o ile problemy z nauką związane są ze stanem jego zdrowia.

5. Dzieci do 3 roku życia ze względu na niesamodzielność, niedojrzałość emocjonalną i silny jeszcze lęk separacyjny w trakcie badań diagnostycznych pozostają z rodzicem w gabinecie. Rodzic jednak proszony jest wówczas o zachowanie ciszy i nieudzielanie żadnych podpowiedzi czy komentarzy w trakcie samego badania oraz wyłączenie telefonu komórkowego. Natomiast dzieci i uczniowie od 3 roku życia ze względu na przestrzeganie standardowej procedury testowej zawartej w większości testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz by wykluczyć emocjonalny wpływ rodziców na wyniki testów pozostają same z osobą badającą w gabinecie na czas badania.

6. Po przeprowadzonych badaniach, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, omawiają z rodzicami, opiekunami prawnymi, pełnoletnim uczniem wyniki, udzielają porady postdiagnostycznej, formułują zalecenia ustne bądź pisemne (opinia, orzeczenie) i wskazują kolejne kroki pracy z dzieckiem. Rodzice proszeni są o wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych w celu niezakłócania dalszego procesu postgiagnostycznego.

7. Opinię na piśmie wystawia się w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku na badanie diagnostyczne, wysyłając j ją na adres domowy, a za zgodą rodzica również do szkoły/przedszkola.
Jeden egzemplarz opinii zostaje w dokumentacji Poradni.

8. Jeżeli zaistnieje potrzeba wydania dziecku orzeczenia o zmianie programu kształcenia lub nauczania indywidualnego, rodzic (prawny opiekun) składa wniosek o wydanie takiego dokumentu i otrzymuje go w trzech egzemplarzach, w terminie dwóch tygodni od dnia na posiedzenia zespołu orzekającego, listem poleconym na adres domowy.

9. Przy złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia do nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia ucznia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, konieczne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty z publicznej służby zdrowia z rozpoznaniem i rokowaniami w leczeniu (czytelnie w języku polskim) oraz przewidywanym okresem niezdolności do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły (druk zaświadczenia można otrzymać w Poradni).

Wszelkie inne procedury, którymi zainteresowani są rodzice a dotyczą współpracy Poradnia – Rodzic dostępne są do wglądu w sekretariacie placówki.Wytworzył: Piotr Stefanicki
Wprowadził: Piotr Stefanicki
Data wytworzenia:
Data udostępnienia: 2007-06-06 07:36:59
Data aktualizacji: 2015-10-07 03:49:44
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2007