Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  >>  Organizacja


ZASADY WSPÓŁPRACY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
w KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ze SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI
i INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
z TERENU DZIAŁANIA PORADNI.
I. Zasięg działania PPP w Krośnie Odrzańskim

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z decyzją organu prowadzącego, sprawuje opiekę psychologiczno- pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą, szkołami, przedszkolami i placówkami z terenu miasta i gmin Krosna Odrzańskiego, Dąbia, Bobrowic, Bytnicy, Maszewa - razem 51 placówek.

II. Zakres współpracy pracowników PP- P w Krośnie Odrzańskim:

- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna;
- terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna;
- terapia rodzin;
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
- przesiewowe badania SRD;
- przesiewowe badania Prolexia;
- przesiewowe badania logopedyczne;
- przesiewowe badania wzroku i słuchu;
- zajęcia z dziećmi zdolnymi;
- zajęcia socjoterapeutyczne;
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów;
- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
- doradztwo zawodowe;
- konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży;
- warsztaty i spotkania tematyczne dla nauczycieli i rodziców;
- grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów
i rodziców;
- interwencje w sytuacjach kryzysowych.

III. Zasady kontaktów pracowników PPP w Krośnie Odrzańskim ze szkołami, przedszkolami i placówkami z obszaru działania Poradni:

1. W Poradni funkcjonuje struktura organizacyjna, w której dyrektor przydziela pracownikom odpowiedzialność za współpracę w poszczególnych obszarach ze szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania Poradni.
2. Wykaz pracowników, podległe im działy organizacyjne i grupy wiekowe (ze względu na realizowane przez nich zadania) znajduje się w sekretariacie i dokumentacji Poradni oraz na stronie internetowej WWW. ppp.bip-poradniakrosnoo.pl (por. też załącznik nr 1).
3. Każda placówka jest poinformowana, który z pracowników Poradni odpowiada za współpracę w danym obszarze i w określonej grupie wiekowej.
4. Procedury współpracy oraz aktualne informacje co do oferty PP- P, są przekazywane podczas wizyt w szkołach, rozmów telefonicznych z dyrektorami placówek i nauczycielami, spotkań z pedagogami szkolnymi, a także znajdują się na stronie internetowej WWW. ppp.bip-poradniakrosnoo.pl.
5. Pracownicy Poradni w każdym roku szkolnym opracowują ofertę zajęć i warsztatów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.
6. Oferta programowa na kolejny rok szkolny przekazywana jest do placówek w formie pisemnej do stycznia danego roku szkolnego oraz opublikowana jest na stronie internetowej.
7. Terminy wizyt pracowników Poradni w szkołach i placówkach ustalane są z dyrektorem placówki, pedagogiem szkolnym lub nauczycielami (w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy).
8. Co roku odbywają się w Poradni cykliczne spotkania pracowników z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, w celu zebrania informacji i oczekiwań ze strony placówek oświatowych oraz omówienia zasad oraz form współpracy. Spotkania służą także poszerzaniu umiejętności wychowawczych pedagogów oraz dzieleniu się z nimi nowymi metodami i formami pracy.
9. Każdy pracownik Poradni jest zobowiązany do nawiązywania współpracy z placówkami, które pomagają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

IV. Zasady korzystania z oferty PPP w Krośnie Odrzańskim:

1. Szkoły, przedszkola i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych ze strony Poradni na kolejny rok szkolny do końca czerwca bieżącego roku szkolnego. W szczególnych przypadkach w ciągu danego roku szkolnego. Spowodowane jest to wypracowaniem jak najlepszego modelu organizacji i współpracy z podległymi placówkami (nie dotyczy diagnozy, interwencji kryzysowych).
2. Zapotrzebowanie zgłasza dyrektor placówki na wniosek pedagoga szkolnego, nauczyciela lub innego specjalisty.
3. Zgłoszenie ze szkoły, przedszkola lub placówki na wybraną formę działań powinno mieć formę pisemną i być skierowane do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrz.
4. W przypadku działań realizowanych cyklicznie i długoterminowo na terenie szkół i przedszkoli, dyrektor placówki wydaje opinię dotyczącą jakości współpracy z pracownikami Poradni na piśmie po zakończeniu zadania.
5. Osoba opiekująca się daną placówką i odpowiedzialna za wykonanie zadania, realizuje sama określone działanie lub ustala jego realizację z innymi pracownikami Poradni.
6. Informacje z realizacji określonych działań na terenie placówek zawarte są w dokumentach pracy pedagogicznej pracownika Poradni.
7. Dokładne sprawozdania ze współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi znajdują się w sprawozdaniach ilościowych i opisowych, dotyczących funkcjonowania Poradni, a także w indywidualnych sprawozdaniach pracowników.
8. Informacje o współpracy Poradni z zespołami do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych na terenie szkół i placówek zawiera poniższy aneks organizacyjny.

ZAŁĄCZNIK NR 1

W związku z organizacją „zespołów” ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów na terenie placówek oświatowych, możecie Państwo skorzystać z pomocy specjalistów Poradni PP w Krośnie Odrzańskim. W celu wypracowania modelu jak najlepszej organizacji współpracy w tym zakresie, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania do udziału w w/w pracach specjalistów Poradni na piśmie, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Poniżej przedstawiamy działy organizacyjne Poradni oraz specjalistów przypisanych do działów. Osoby odpowiedzialne za poszczególne działy wiekowe wpisane zostały pogrubioną czcionką.

Organizacja Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Dyrektormgr Joanna Szewczyk
Kadra pedagogiczna:
mgr Jadwiga Biekisz
mgr Anna Tyl
mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka
mgr Joanna Hołówko
mgr Joanna Jakubczak – Tomaszewicz
mgr Anna Kawa
mgr Magdalena Krysińska
mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz
mgr Alicja Sztandera
mgr Maria Witczak
mgr Marlena Gugała
mgr Ewa Kasowska
Konsultant medyczny:
lek. med. Jarosław Kowalski

Pracownicy administracji:
Teresa Kończal - referent
Patrycja Senkowska - referent
mgr inż. Piotr Stefanicki - informatyk

Pracownik obsługi:
Hanna Mikołajewska


Wytworzył: Joanna Szewczyk
Wprowadził: Piotr Stefanicki
Data wytworzenia:
Data udostępnienia: 2007-06-06 07:36:19
Data aktualizacji: 2018-02-07 22:47:17
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2007